Homo viator

26 tekstów – auto­rem jest Ho­mo viator.

Wartość

Mo­ja sąsiad­ka często skarży się, że jej syn tak się mar­nu­je. Jest his­to­rykiem i całko­wicie poświęcił się pra­cy naukowej.
Jest rzeczą oczy­wistą, że niewiele za­rabia i nie opływa w dostatki.
- Prze­cież z jego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 19 marca 2016, 13:48

Z kwiatów krzyż

,,Na ziemi gdzie Bóg przewodzi
z kwiatów krzyż
Na ziemi wol­nych ludzi
z kwiatów krzyż
Na ziemi w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 marca 2016, 22:49

Polska

Cóż dziś znaczy słowo Polska
Pol­ska to Ojczyzna
Pol­ska to honor
Pol­ska to walka
Pol­ska to nasza wolność
Pol­ska to wier­ność ojczyźnie
Pol­ska to tęsknota
Pol­ska to jed­ność i miłość
Pol­ska to piękna kraina (bogata)
Pol­ska to orzeł biały
Pol­ska to ojczyzna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 lutego 2016, 19:03

Bóg, Honor, Ojczyzna

Kiedy czy­tamy Ewan­ge­lię, to ma­my wy­liczo­nych 6 przykładów- czynów miłości, z których będziemy sądze­ni: po­korę, prze­bacze­nie, cier­pli­wość, życzli­wość, up­rzej­mość, uczci­wość.Ka­techizm Kościoła Ka­tolic­kiego do czynów miłości za­licza jeszcze miłość Oj­czyz­ny-,,Miłość Oj­czyz­ny i służba [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2016, 03:35

Szukaj

Szukaj
miłości całkowitej
miłości bezinteresownej
miłości namiętnej
miłości pięknej
miłości w każdym czasie
miłości konsekwentnej
miłości radosnej
miłości bez recepty
miłości wie­cznie młodej
miłości tolerancyjnej
miłości na każdym kroku
miłości da­wanej i otrzymanej
miłości wiosennej
miłości skromnej
miłości kojącej
miłości ro­zumianej jak chcesz...
miłości po­ran­nej, po­połud­niowej, wieczornej
miłości w myślach, w słowach, w czynach
miłości ro­man­tycznej, prag­ma­tycznej, każdej.

Szu­kaj codziennie.
Podążaj za nią.
Pożądaj jej.
To prze­cież MIŁOŚĆ. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 lutego 2016, 23:39

Pojednanie

,,Jeśli więc przy­niesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspom­nisz, że brat twój ma coś prze­ciw to­bie, zos­taw tam dar swój przed ołtarzem, a naj­pierw idź i po­jed­naj się z bra­tem swoim. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 2 lutego 2016, 23:31

Błogosławieni, którzy się smucą...

Is­tnieją różne rodza­je smut­ku, gdyż wypływa on z różnych przyczyn. Zaz­wyczaj pat­rzy­my na smu­tek ja­ko prze­ciwieństwo ra­dości, po­nieważ ma­my ten­den­cję do zewnętrzne­go oce­niania rzeczy i spraw. Na ogół też stro­nimy od smutnych, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 1 lutego 2016, 22:55

,,Od­kry­cie, jak mało sa­mot­ny jest ktoś sa­mot­ny, jest cu­downą niespodzianką'' 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 stycznia 2016, 15:57

Spo­koj­na rze­ka ma uk­wieco­ne brzegi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 grudnia 2015, 23:48

Odlejcie dzwon!

Ze wsty­dem pat­rzę na tych,
co szczęśli­we dni liczą
ilością zeb­ra­nych butelek
i roz­depta­nych puszek.
Zbieracze ludzkich historii
dep­czą sumienia
twar­dsze niż stal.
Brzęk butelek,
skrzętnie chowanych
do wor­ka codzienności,
przy­wołuje na myśl tych,
co żyją pod bal­dachi­mem nieba.
Wstydzę się na wi­dok człowieka
z to­bołkiem zeb­ra­nego chleba.
Współczu­cie, wy­ciągnięte ze śmietnika,
śmiet­ni­ka ludzkich his­to­rii, woła:
Nie kuj­cie serc z kamienia!
Od­lejcie ol­brzy­mi dzwon
-niech po­ruszy su­mienia ze stali. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 grudnia 2015, 15:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

1 czerwca 2017, 00:43Homo viator sko­men­to­wał tek­st paździerz by­wa urucho­miony, gdy [...]

1 czerwca 2017, 00:31Homo viator sko­men­to­wał tek­st Moi mi­li Cy­tato­wicze, czy [...]

1 czerwca 2017, 00:04Homo viator sko­men­to­wał tek­st Musisz wie­dzieć, że wir­tual­na [...]

31 maja 2017, 23:48Homo viator sko­men­to­wał tek­st kłamiesz mi że mam gwiaz­dy [...]

12 kwietnia 2016, 00:25Homo viator sko­men­to­wał tek­st wewnątrz ciszy jest naj­większy [...]

12 kwietnia 2016, 00:14Homo viator sko­men­to­wał tek­st Miała w so­bie coś [...]

11 kwietnia 2016, 23:54Homo viator sko­men­to­wał tek­st Miała w so­bie coś [...]

11 kwietnia 2016, 23:39Homo viator sko­men­to­wał tek­st ogród wspom­nień roz­kwi­ta na­pełniając ser­ce [...]

11 kwietnia 2016, 23:32Homo viator sko­men­to­wał tek­st Miała w so­bie coś [...]

9 kwietnia 2016, 16:05Homo viator sko­men­to­wał tek­st kłamiesz mi że mam gwiaz­dy [...]